Archive

Archive for August, 2012

Η «Προσωρινή Κυβέρνηση της Μακεδονίας» (1880-81)

Προσωρινή διοίκηση Μακεδονίας
Η Σφραγίδα της «Προσωρινής Κυβέρνησης της Μακεδονίας» του 1880-81 για πρώτη φορά στο διαδίκτυο. Δυστυχώς για τους Σκοπιανούς και την γελοία προπαγάνδα τους, οι αναμφισβήτητες αποδείξεις αποκαλύπτουν πως το σχέδιο και η υλοποίηση της προσωρινής κυβέρνησης είχε ως κύριους εμπνευστές Έλληνες της Μακεδονίας.

Το Ιστορικό
Τον Ιούλιο του 1880, ταχυδρομούνται στους Εύρωπαίους προξένους της Θεσσαλονίκης και στίς τουρκικές αρχές της πόλης διάφορες προκηρύξεις γραμμένες στα ελληνικά από κάποια σχετικά άγνωστη Οργάνωση πού έφερε την επωνυμία «Προσωρινή Κυβέρνηση της Μακε­δονίας» και τη σφραγίδα «Κεντρική Επιτροπή για την απελευθέρωση». Η προκήρυξη έκείνη υπογραφόταν από τους Βασίλειο Σιόμο, ‘Αναστάσιο Δημήτροβιτς και Αλή έφέντη, oι όποιοι αντιπροσώπευαν αντίστοιχα τό έλληνικό, σλαβικό και αλβανικό στοιχείο της Μακεδονίας.

Αυτοί όπως άναφερόταν στην προκήρυξη, είχαν έκλεγεί προσωρινά άπό τό λαό της Μακεδονίας και είχαν συγκεντρωθεί στό Γράμμο στΙς 21 Μαίου / 2 Ιουνίου του 1880, γιά νά έξετάσουν άπό κοινού τήν πολιτική Θέση της πατρίδας τους έπικαλούμενοι αφενός τόν κλονισμό της δημόσιας ασφάλειας άπό τις ληστρικές έπιδρομές των Βασιβουζούκων, Κιρκάσιων και Γκέγκηδων.

Αφετέρου τις πο­λιτικές έξελίξεις στόν μακεδονικό χώρο ύστερα άπό τό συνέδριο τοΰ Βερολίνου, το όποιο, άν καΐ είχε θεσπίσει τήν άνεξαρτησία της Ρουμανίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, καθώς και τήν αυτονομία της Βουλγαρίας, δέν είχε υιοθετήσει καμιά πολιτική λύση για τή Μακεδονία. “Ετσι, σύμφω­να πάντα μέ τό περιεχόμενο της προκήρυξης, ή άδυναμία της Πύλης νά προ­χωρήσει στην παραχώρηση αυτόνομου καθεστώτος στή Μακεδονία, παρακί­νησε τους έκλεγμένους άντιπροσώπους της νά λάβουν τις εξής άποφάσεις:

1) Νά ζητήσουν άπό τήν Πύλη -τή λήψη δραστικών μέτρων για τήν εφαρμογή του 23ου άρθρου της συνθήκης του Βερολίνου, το όποιο προέβλεπε τήν πα­ραχώρηση όργανικοΰ νόμου στή Μακεδονία,

2) Νά στείλουν τό παραπάνω υπόμνημα στους Ευρωπαίους προξένους καΐ στους διπλωματικούς εκπροσώ­πους των ευρωπαϊκών δυνάμεων στή Μακεδονία, oι όποιοι θ’ άναλάμβαναν νά τό έπιδώσουν στίς κυβερνήσεις τους, γιά νά πιέσουν τήν Πύλη νά συμμορφω­θεί μέ τις άποφάσεις του συνεδρίου του Βερολίνου,

3) Νά σταλεί ή παραπάνω άναφορά στήν Πύλη, και

4) Νά δημιουργηθεί ή «Προσωρινή Κυβέρνηση της Μακεδονίας», πού θά προσπαθούσε νά πείσει τις ευρωπαϊκές δυνάμεις γιά τήν υλοποίηση τών αποφάσεων του 1878, και ή όποια θά έξέλεγε στρατιω­τικούς αρχηγούς καΐ θά ξεσήκωνε στά δπλα τό λαό της Μακεδονίας, έφόσον ή τουρκική κυβέρνηση θά κωλυσιεργούσε στίς αποφάσεις της.

Κεντρική Επιτροπή Απελευθέρωσης

H  σφραγίδα «Κεντρική Επιτροπή για την απελευθέρωση» που χρησιμοποίησαν στην προκήρυξη τους τα μέλη της Προσωρινής Κυβέρνησης της Μακεδονίας

“Η προέλευση της περίεργης αύτης προκήρυξης, πού σώζεται σήμερα σ’ δλα τά ευρωπαϊκά αρχεία, άλλα ακόμη και στα άντίστοιχα του ελληνικού ύπουργείου Εξωτερικών, έδωσε άφορμή, όπως είναι γνωστό, να χαρακτη­ριστεί ή κίνηση αύτή άπό τά Σκόπια ως «σλαβική». Μολαταύτα ση­μαντική είναι ή είδηση πού προέρχεται άπό τά άγγλικά αρχεία καΐ αναφέρει ότι ό “Ελληνας μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης Καλλίνικος είχε έκμυστηρευθεΐ τήν έποχή εκείνη στον Άγγλο πρόξενο Charles Blunt οτι οι ‘Έλ­ληνες της Μακεδονίας άγνοοΰσαν τήν ύπαρξη παρόμοιας πολιτικής κίνησης. Είναι όμως γνωστό ότι καΐ ό πατριάρχης δέν απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στο κίνημα αυτό. Προοβληματιζόμενος επάνω στο ίδιο θεμα ο Ιστορικός Ευάγγελος Κωφός βρήκε τελικά τη λύση του μυστηρίου και κατέληξε στο συμπέρασμα  ότι  ιδέα για την σύνταξη της προκήρυξης αυτής ανήκε στον Λεωνίδα Βούλγαρη, στον ανήσυχο αυτόν επαναστάτη που φοβόταν ότι η απασχόληση της κυβερνήσεως με το Θεσσαλικό ζήτημα δημιουργούσε κινδύνους για την Μακεδονία.

Η Σκοπιανή Προπαγάνδα
Γράφει ο Ιστορικός Ε. Κωφός (“Η Μακεδονία στην Γιουγκοσλαβική Ιστοριογραφία”):
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν τα Σκόπια στην δημοσίευση ανεκδότων εγγράφων από τα οποία έγινε γνωστό ότι το 1878, έτος δηλαδή της Συνθήκης του Αγ. Στεφάνου, σημειώθηκε στην Μακεδονία μια άγνωστη μέχρι τότε Ελληνική εξέγερση με στόχο την ένωση της Μακεδονίας με το Ελληνικό Βασίλειο. Όπως φανερώνουν τα έγγραφα, στην αρχή το κίνημα αυτό εκδηλώθηκε στην περιοχή Ολύμπου- Πιερίων (στο Λιτόχωρο, μάλιστα συστήθηκε και «Προσωρινή κυβέρνηση της Μακεδονίας»).

Αργότερα όμως φούντωσε σ’ όλη την Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη και τν Καστοριά μέχρι την Φλώρινα και το Μοναστήρι. Όπως ήταν φυσικό τα νέα στοιχεία δεν διευκόλυναν τους ιστορικού των Σκοπίων που χαρακτήριζαν κάθε απελευθερωτικό κίνημα των Μακεδόνων σαν» Σλαβικό».

Για αυτό και  η πρώτη του αντίδραση ήταν να μειώσουν την σημασία της Ελληνικής εξεγέρσεως και να την χαρακτηρίσουν σαν απλό «επεισόδιο» οργανωμένο από μια ομάδα τυχοδιωκτών των Αθηνών». Σκόπιμα βέβαια  αγνόησαν το γεγονός πως  οι «τυχοδιώκτες» ήταν όλοι διαπρεπείς Μακεδόνες, όπως ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Πανταζίδης, ο Στέφανος Δραγούμης, ο Νικόλαος Χαλκιόπουλος και άλλοι.

Όπως είδαμε και λίγο πιο πάνω κεντρικό ρόλο στην στην κίνηση έπαιξε ο Μακεδόνας Λεωνίδας Βούλγαρης, θιασώτης μιας παμβαλκανικής κίνησης για πλήρη εκδίωξη των Οθωμανών από τον  ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας, μετά το Συνέδριο του Βερολίνου.

Το σχέδιο του προέβλεπε την συνεργασία όλων των καταπιεζόμενων εθνοτήτων που ζούσαν στην Μακεδονία. Εντούτοις ο έλεγχος θα παρέμενε σε ελληνικά χέρια και θα εξυπηρετούσε ελληνικούς Σκοπούς. Γι’ αυτό άλλωστε έστειλε ανθρώπους του στην Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη για να επιτύχουν την συμπαράσταση του Έλληνα προξένου και του Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’. Και οι δυο όμως τον απέτρεψαν κι η προσπάθεια ναυάγησε πριν καλά καλά ξεκινήσει.

Η πρωτότυπη προκήρυξη γραμμένη φυσικά στα Ελληνικά (σύμφωνα με τον Ε. Κωφό, φωτοτυπία της βρίσκεται σήμερα στα Αρχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών), μεταφράστηκε και σε ξένες γλώσσες και εστάλει σε Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Πρόεδρος της «Προσωρινής Κυβέρνησης της Μακεδονίας» διορίστηκε ο Βασίλειος Σιόμος, γραμματέας ο Νικόλαος Τράϊκος και οι δυό Έλληνες από την Μακεδονία, ενώ όπως προαναφέραμε συμμετείχαν οι Αναστάσιος Δημήτροβιτς και Αλή έφέντη, oι όποιοι αντιπροσώπευαν αντίστοιχα τό  σλαβικό και αλβανικό στοιχείο της Μακεδονίας.

Για δεκαετίες η σκοπιανή προπαγάνδα χρησιμοποιούσε ως πηγή την προκήρυξη μεταφρασμένη στα Γαλλικά που είχε σταλεί στον τότε Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Ιγνατίεφ (σήμερα βρίσκεται στα Κρατικά αρχεία της Μόσχας). Στο κείμενο που παρουσίαζαν  τα ονόματα των Ελλήνων της προκήρυξης είχαν παραποιηθει, ώστε αυτά να φαίνονται “Σλαβικά”.

Παράλληλα απέφευγαν να δείξουν την ίδια την Ελληνική σφραγίδα της “Προσωρινής Κυβέρνησης της Μακεδονίας» καθότι προφανέστατα θα αποκαλυπτόταν η προπαγάνδα τους.

Οι Σκοπιανοί φρόντισαν να στείλουν το κείμενο της προκήρυξης ως απόδειξη “Μακεδονικού έθνους” σε τρίτους. Έτσι λοιπόν στο βιβλίο με τίτλο “From Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945)” edited by Balázs Trencsényi, Michal Kopeček, page 484-485 βρίσκουμε το παρακάτω:

Σκοπιανή Προπαγάνδα

(Πατήστε στην φωτογραφία για μεγένθυση)

Σκοπιανή προπαγανδα
Έπειτα από αρκετούς μήνες και πολύ κόπο καταφέραμε να βρούμε στα κρατικά αρχεία της Μόσχας το έγγραφο της προκήρυξης μεταφρασμένο στην Γαλλική γλώσσα. Παρατηρείστε προσεκτικά τις αυθεντικές υπογραφές και συγκρίνετε τις με τα ονόματα που διαδίδουν οι Σκοπιανοί και δυστυχώς κυκλοφορούν πλέον στην διεθνή βιβλιογραφία.


Υπογραφές Σόμου, Τραϊκου

(Πατήστε στην φωτογραφία για μεγένθυση)

Ο πρόεδρος Βασίλειος Σόμος κατάντησε από τους Σκοπιανούς να γίνει “Vasil Chomo”, ενώ ανάλογη τύχη είχε και ο γραμματέας της Προσωρινής Κυβέρνησης της Μακεδονίας. Από Νικόλαος Τράϊκος κατάντησε να γίνει… “Nikola Trajkov”.

* * * * * * *

Bιβλιογραφία:
– Ευάγγελος Κωφός, ”Η Μακεδονία στην Γιουγκοσλαβική Ιστοριογραφία”, ΕΜΣ, 1974,  σελ. 22-23.
– Κων. Βακαλόπουλος( “Ο Βόρειος Ελληνισμος 1878-1894, Απομνημονεύματα Αν. Πηχεώνα” ΙΜΧΑ 1983, σελ. 86-88)

Πηγή: History of Macedonia

 

Ούτρινσκι Βέσνικ: “Ο Χίτλερ ως παράδειγμα και πρότυπο της ελληνικής φυλής”

Με τον χυδαίο τίτλο ”Ο Χίτλερ ως παράδειγμα και πρότυπο της ελληνικής φυλής” δημοσίεψε σε προχτεσινό άρθρο της η Σκοπιανή εφημερίδα Ούτρινσκι Βέσνικ αποδεικνύοντας έτσι πως η ανθελληνική υστερία στα Σκόπια καλά κρατεί.

Στο άρθρο ο φιλοσκοπιανός Γερμανός καθηγητής Βόλφ Όσλις κάνει βιβλιοκριτική στο βιβλίο του καθ. Αδαμάντιου Σκόδρου με τίτλο “Griechenlands Makedonische Frage. Bürgerkrieg und Geschichtspolitik im Südosten Europas, 1945–1992″ (μετ: “Το Μακεδονικό ζήτημα για την Ελλάδα: Ο εμφύλιος και η πολιτική της μνήμης στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης”).

Βρίσκει την ευκαιρία να επιτεθεί για ακόμα μια φορά στους Έλληνες εν μέσω της βιβλιοκριτικής του μιλώντας για “Ελληνικό ρατσιστικό μίσος απέναντι στους ‘Μακεδόνες’“. Αναφέρει επίσης ότι “τώρα οι φτωχοί Έλληνες γνωρίζουν ότι στα βόρεια σύνορα τους ζουν “Μακεδόνες” στη χώρα τους “Μακεδονία”, που μιλούν την  “μακεδονική” γλώσσα τους”. Και ό,τι τα Σκόπια “έχουν αναγνωριστεί από το 1992 από 131 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας“.

Παράλληλα κάνει λόγο ότι “η πτωχευμένη Ελλάδα εξακολουθεί να εξαναγκάζει τους εταίρους της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ να στηρίζει το ελληνικό μίσος προς τη “Μακεδονία”.

Προφανώς ο φιλοσκοπιανός Γερμανός και οι φίλοι του στα Σκόπια την επόμενη φορά θα πρέπει να συντονίσουν καλύτερα την προπαγάνδα τους. Ας αποφασίσουν τελικά τον ακριβή αριθμό χωρών που αναγνωρίζει τα Σκόπια με το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο και ας δημοσιέψουν την λίστα με τα ονόματα των χωρών. Ίσως έτσι σταματήσει ο εξευτελισμός τους όταν διαψεύδει ο ένας τον άλλον δίνοντας διαφορετικά νούμερα.

Όσο για το ποιος είχε ως παράδειγμα και πρότυπο τον Χίτλερ, εκτός από τους Ναζί συμπατριώτες του φιλοσκοπιανού καθηγητή που μακέλεψαν εκατομμύρια αθώων ανθρώπων, η παραπάνω φωτογραφία μιλάει από μόνη της.

Πηγή: history-of-macedonia/

This is Greece! (Video) – By Stian Rekdal

This is Greece! (Video) – By publiceye.gr

Ένας άγνωστος ήρωας… και το άγαλμά του! Το όνομά του: Στέλιος Κυριακίδης!

Σχόλιο MacedonianAncestry: Το συγκεκριμένο κείμενο δεν έχει σχέση με την Μακεδονία μας. Ειλικρινά όμως, δεν μπόρεσα να μην το βάλω…

Ένας άγνωστος ήρωας… και το άγαλμά του!
Το όνομά του: Στέλιος Κυριακίδης!


Πόσοι απ’ εμάς έχουν ακούσει γι’αυτόν; Κι’ όμως! Δεν θάπρεπε να υπάρχει Έλληνας που να μην γνωρίζει γι’αυτόν, γιατί πρόκειται για έναν πραγματικό ήρωα της μεταπολεμικής Ελλάδας, έναν μεγάλο αθλητή, που κατέκτησε την Αμερική με μοναδικό του κίνητρο την αγάπη του για την πατρίδα! Και ενώ στο Χόλιγουντ ετοιμάζουν ταινία για τον Κυριακίδη, στην Ελλάδα χρειάστηκε αγώνας για να παραλάβουμε το άγαλμά του ως δώρο (!!!!!) άκουσον! άκουσον! από τους Αμερικάνους!

Το 1946 ο 36χρονος Στέλιος Κυριακίδης αποφάσισε να συμμετάσχει στον περίφημο πεντηκοστό Διεθνή Μαραθώνιο της Βοστώνης (42.195μ) μετά απο τιμητική πρόσκληση των διοργανωτών. Η σύζυγός του έσπευσε να τον αποθαρρύνει αφού λόγω της Κατοχής ήταν αδύναμος και υποσιτισμένος. Είχε πέντε χρόνια να αγωνιστεί. Ο ίδιος όμως είχε πάρει την απόφασή του… πουλώντας προσωπικά του αντικείμενα και μετά απο πολλές και αγωνιώδεις προσπάθειες, ο Κυριακίδης κατάφερε τελικά να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για την Αμερική και στις 4/4/1946 έφτασε στην Βοστώνη. Οι γιατροί των αγώνων βλέποντάς τον αδύναμο εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους και δίστασαν για το αν έπρεπε να του δώσουν άδεια να συμμετάσχει. Στην ουσία φοβόντουσαν για την ίδια του την ζωή. Ο Στέλιος όμως δεν δεχόταν κουβέντα και δήλωνε αποφασιστικά: “Ήρθα για να τρέξω για επτά εκατομμύρια πεινασμένους Έλληνες και θα τρέξω!” Ετσι υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση ότι παίρνει ο ίδιος την ευθύνη για τον εαυτό του.

Στις 20 Απριλίου του 1946 δόθηκε η εκκίνηση του φημισμένου 50ου μαραθωνίου της Βοστώνης με μεγάλο φαβορί τον Αμερικανό Τζόνι Κέλι. Ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος έτρεξε με την γνωστή του τακτική (ξεκινούσε χαλαρά για να κρατά δυνάμεις και επιτάχυνε μετά το μέσο της διαδρομής). Με την δύναμη της ψυχής του, κατάφερε να είναι μπροστά στα τελευταία χιλιόμετρα. Δεν του επιτρεπόταν να μη νικήσει… Ένας ηλικιωμένος μετανάστης στην διαδρομή έτρεχε κοντά του και του έδινε κουράγιο φωνάζοντάς του: “Για την Ελλάδα Στέλιο μου! Για τα παιδιά σου!!!” Οι κουβέντες αυτές έδωσαν κουράγιο στον Στέλιο και μ’όλα τα σωματικά του αποθέματα κατάφερε να φτάσει στην νίκη, φωνάζοντας στον τερματισμό: “FOR GREECE!!!” (Χρόνια αργότερα…μια Βούλα θα φώναζε το ίδιο: Για την Ελλάδα ρε Γαμώτο!”) Ο χρόνος του 2.29.27 αποτέλεσε τον καλύτερο χρόνο στην Ευρώπη και για 22 χρόνια τον καλύτερο στην Ελλάδα.Ο Κέλυ όταν ρωτήθηκε γιατί δεν κατάφερε να κερδίσει απάντησε: Πώς θα μπορούσα να κερδίσω ποτέ έναν τέτοιο αθλητή; Εγώ έτρεχα για τον εαυτό μου κι’αυτός για μια ολόκληρη πατρίδα..!”

Η νίκη του προκάλεσε πάταγο! Οι Αμερικανοί έσπευσαν να του δώσουν χρήματα και να του προτείνουν να μείνει στις ΗΠΑ. Ο ίδιος όμως άφησε άφωνο ακόμη και τον πρόεδρο της Αμερικής Τρούμαν όταν τον ρώτησε τι θα ήθελε να του προσφέρει ως δώρο. “Για μένα δεν θέλω τίποτα! Μόνο για την Ελλάδα βοήθεια!”

Έμεινε στην Αμερική και για ένα μήνα πάλεψε να μαζέψει βοήθεια για την πατρίδα…Καθώς η νίκη του είχε συγκινήσει τους Αμερικάνους και τους ομογενείς, το ποσό που κατάφερε να συγκεντρώσει έφθασε τα 250.000 δολάρια (τεράστιο ποσό για την εποχή) ενώ η οικογένεια Λιβανού έστειλε έξι πλοία με είδη πρώτης ανάγκης στην δοκιμαζόμενη Ελλάδα. Η βοήθεια αυτή ονομάστηκε “Πακέτο Κυριακίδη”. Στις 23 Μαίου 1946, ο Κυριακίδης επέστεψε στην Ελλάδα, όπου τον περίμεναν ένα εκατομμύριο Έλληνες για να τον υποδεχτούν με τιμές ήρωα ενώ για πρώτη φορά μετά την κατοχή, φωταγωγήθηκε η Ακρόπολη προς τιμή του!

Δακρυσμένος κατά την διάρκεια της επίσημης τελετής στους Στύλους το Ολυμπίου Διός δήλωνε: “Eίμαι υπερήφανος που είμαι Έλλην!”

Ο υιός Κυριακίδης ΠΛΗΡΩΣΕ αυτός για την μεταφορά του αγαματος του πατέρα του μια και αρνήθηκε η κυβέρνηση και έτσι το άγαλμα φτάνει στην χώρα μας! Τοποθετείται στην παραλία του Μαραθώνα, αλλά… κανένα ελληνικό κανάλι δεν καλύπτει τηλεοπτικά το γεγονός! Ήσαν όμως εκεί 18 τηλεοπτικοί σταθμοί απο όλον τον κόσμο!

Το άγαλμα μπορείτε να το θαυμάσετε στην παραλία του Μαραθώνα ενώ στο Μουσείο του Μαραθώνα(Λεωφ. Μαραθώνος και 25ης Μαρτίου) θα μπορέσετε να δείτε τα κειμήλια του Στέλιου Κυριακίδη. Αυτό που δεν θα δείτε βέβαια είναι το γιατί καταντήσαμε σήμερα έτσι όπως καταντήσαμε!

Γιατί εμείς ο Λαός ξέχασε τους ήρωές του!
Γιατί αφήσαμε τους άχρηστους πολιτικάντηδες να ιεροσυλούν επί της Ιστορίας μας!
Γιατί γίναμε αγνώμονες!
Γιατί δεν έχουμε πρότυπα και οδηγούς Κυριακίδηδες στην νέα κατοχή που περνά η πατρίδα μας!

Πηγή: Έλενα Ρήγα

Η φυλή των Καλάς: η παρουσία των Ελλήνων στην ινδική ήπειρο

Το Φεβρουάριο του ’98 επισκέφτηκαν το χωριό μας μια ομάδα παιδιών της φυλής των Καλάς από το μακρινό Πακιστάν, με τους συνοδούς των. ‘Ολη η ομάδα ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο της Πέλλας, στο εργαστήριο εκμαγείων καθώς και στο συνεταιρισμό ψηφιδωτών. Ο όμιλος μάς ακολούθησε και κάλυψε φωτογραφικά την επίσκεψή τους. Πριν την αναχώρησή τους, στο γραφείο του ο κ. Δήμαρχος χάρισε στα παιδιά αναμνηστικά του ιστορικού μας δήμου. Ποιοι είναι οι Καλάς; Αναδημοσιεύουμε το σχετικό φυλλάδιο που μας δώσανε:

Στη Δυτική περιοχή της ινδικής υποηπείρου, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το κράτος του Πακιστάν, έγινε πριν από αιώνες η συνάντηση των λαών της Ινδίας και της Ελλάδας. Αρχαίοι ‘Ελληνες συγγραφείς, όπως ο Ηρόδοτος, μας ενημερώνουν ότι από τον 6ο π.Χ αιώνα υπήρχαν εκεί ‘Ελληνες, αλλά και Βουδιστικά κείμενα, όπως το “Majjihima Nakaya”, αναφέρονται σε “Κράτος Ελλήνων” την εποχή του Βούδα τον 6ο π.Χ. αιώνα στον Καύκασο (Hindukush), εκεί που σήμερα ζουν οι Καλάς. Η παρουσία των Ελλήνων στην ινδική υποήπειρο γίνεται περισσότερο αισθητή μετά τον 4ο π.Χ. αιώνα:

  1. Με την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου που διέσχισε τη χώρα του Ινδού (327-326 π.Χ).
  2. Με την ανάπτυξη των ελληνικών Βασιλείων της Βακτρίας και της Ινδίας για τρεις περίπου αιώνες μετά τον Αλέξανδρο.
  3. Με την άνθιση της Ελληνοβουδιστικής τέχνης της “Gadhara” για άλλους πέντε αιώνες.

Η χώρα του Πακιστάν καθίσταται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους ‘Ελληνες, όχι μόνο για το ιστορικό παρελθόν της αλλά και για το παρόν της. Ο σημερινός επισκέπτης ακούει έκπληκτος τους φιλόξενους πολίτες αυτής της Χώρας να φέρουν με πολλή υπερηφάνεια το όνομα “Σικαντέρ Αζάμ” (Αλέξανδρος ο Μέγας). Να μιλούν για τις 6 Αλεξάνδρειες που υπάρχουν στη Χώρα τους, μεταξύ των οποίων είναι η Νίκαια-Αλεξάνδρεια και η Βουκεφάλεια-Αλεξάνδρεια. Να εμπιστεύονται την “Younani Medicine”, δηλαδή την ελληνική Ιατρική, παιδί της Ιπποκράτειας, που έφερε μαζί του ο Αλέξανδρος. ‘Εκπληκτος ο ‘Ελληνας επισκέπτης των Μουσείων του Πακιστάν στο Καράτσι, στη Λαχώρη, στο Πεσάβαρ, στα Τάξιλα, διαβάζει γραμμένα στα ελληνικά τα ονόματα των 41 Ελλήνων Βασιλέων της Βακτρίας και της Ινδίας πάνω στα χρυσά και αργυρά τους νομίσματα: Δημήτριος, Μένανδρος, Αγαθοκέλεια … Βλέπει το Βούδα με τα Απολλώνια χαρακτηριστικά, ντυμένο με τον ελληνικό χιτώνα, και διακρίνει στα ανάγλυφα της Gadhara, δίπλα στις Βουδιστικές Θεότητες, Ελληνικές, όπως του Δία και της Αθηνάς. Ανάμεσα στους κορινθιακούς κίονες και τις πέτρινες γιρλάντες με τ’ αμπελόφυλλα, τους κισσούς και τους ερωτιδείς, τους Τρίτωνες και τους ‘Ατλαντες, τα ανάγλυφα με τις βακχικές σκηνές και τους ελληνικούς χιτώνες των αγαλμάτων, ξεχνά την απόσταση που χωρίζει το Πακιστάν από την Ελλάδα της Μεσογείου.’Οταν μαθαίνουν ότι είναι ‘Ελληνας, του συνιστούν να επισκεφθεί τους «συγγενείς» του στις Βόρειες περιοχές του Πακιστάν, εκεί όπου συναντώνται οι οροσειρές των Ιμαλαΐων και του ινδικού Καυκάσου (Hindukish). Οι παραδόσεις αυτών των φυλών με τα Μεσογειακά χαρακτηριστικά, στο Τσιτράλ, στο Χούνζα, στο Γκιλγκίτ, στο Σκαρντού με την ακρόπολή τους που την ονομάζουν Ισκαντέρια, δηλαδή Αλεξάνδρεια, τους θέλουν απογόνους των στρατιωτών του Μ. Αλεξάνδρου και έτσι προβάλλονται από τα έντυπα του Πακιστανικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΣ

Οι 3.000 Καλάς ζουν σε 30 περίπου οικισμούς, πάνω στις απόκρημνες πλαγιές του Ινδικού Καυκάσου (Hindukush), σε υψόμετρο 2.500 μέτρων. Η παράδοση τους θέλει απογόνους των στρατιωτών του Μ.Αλεξάνδρου που παρέμειναν στις περιοχές αυτές, όταν ο στρατός του μεγάλου στρατηλάτη διέσχιζε τον ινδικό Καύκασο οδεύοντας προς Νότο. Η φυλή αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας, γιατί δεν έχει εξισλαμισθεί και διατηρεί μια μοναδική στον κόσμο παράδοση με στοιχεία από την αρχαία ελληνική στη θρησκεία, έθιμα, μουσική, γλώσσα κ.λπ.–> Σπίτι οικισμού Καλάς.Η θρησκεία τους είναι πολυθεϊστική. Πατέρας των θεών και των ανθρώπων είναι ο DI ZAU (Δίας-Ζευς). Το όνομά του σημαίνει «αυτός που δίνει ζωή» μιας και οι λέξεις «DI» και «ZAU» σημαίνουν «Δίδω» και «Ζωή» αντίστοιχα. Τον πατέρα των θεών τον αποκαλούν και “Raintagarau” (Παντοκράτωρ) που σημαίνει αυτόν που «τα πάντα ελέγχει και κυβερνά». Η θεότητα του σπιτιού, της οικογένειας και της κοινότητας είναι η «Tsestak» (Εστία). Κάθε σπίτι έχει μια γωνιά αφιερωμένη σ’ αυτήν και κάθε οικισμός ένα ναό, όπου συγκεντρώνονται για τις τελετές τους. Στα δάση, στα ποτάμια, στις κορυφές των βουνών κατοικούν διάφορα Πνεύματα (Νύμφες), που πολλές φορές βοηθούν τους Καλάς μέσω «διαμέσων» ανθρώπων οι οποίοι μπορούν και επικοινωνούν μαζί τους. Προστάτης των ποιμένων είναι ο “Sagikor” με ιδιαίτερο ιερό, που δέχεται προσφορές όταν οι ποιμένες κατεβαίνουν από τα υψώματα στα χωριά τους. Το τελετουργικό της θυσίας ακολουθεί την αρχαία ελληνική παράδοση, αφού και εδώ ο κέδρος και η βελανιδιά είναι τα ιερά δένδρα του DI ZAU. Ο καπνός των κλαδιών που καίγονται ευχαριστεί τους θεούς. Αυτοί που συμμετέχουν στη θυσία πρέπει να κάνουν καθαρτήριο λουτρό με νερό πηγής ή με μούστο από σταφύλια που έκοψαν πρόσφατα. Με το αίμα του ζώου ραντίζουν το βωμό και τη φωτιά που έχουν ανάψει. Κατά τη διάρκεια της τελετής όλοι οι άνδρες προσεύχονται μεγαλόφωνα στους θεούς. Οι γυναίκες δεν συμμετέχουν. Τα κέρατα του θυσιαζόμενου ζώου κοσμούν τις προσόψεις των σπιτιών, αφού το δικέρατο σύμβολο παραμένει ακόμα ιερό στον τόπο τους από τότε που ο μεγάλος στρατηλάτης το υιοθέτησε, όταν επισκέφθηκε το Ιερό του ‘Αμμωνα Δία στην όαση Σίβα.

Οι Καλάς ακολουθούν σήμερα τα ίδια αρχαία έθιμα, δηλαδή καθαρτήρια λουτρά, ψήσιμο ειδικών άρτων, πυρσοφορίες, σεξουαλικά πειράγματα, προσφορά τροφών στους προγόνους τους κ.α. Στις θρησκευτικές εορτές που παρευρίσκονται και γυναίκες εκτελούνται γυναικείοι κυκλικοί χοροί. Οι γυναίκες είναι πιασμένες σε κύκλο με τα χέρια πλεγμένα πίσω από την πλάτη και συνοδεύουν το χορό με τραγούδι. Η οργανική συνοδεία που βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου είναι ένα μεγάλο νταούλι, ξύλινες φλογέρες και τοξοειδής άρπα με τέσσερις χορδές που θυμίζει την αρχαιοελληνική λύρα. Μέσα στη θάλασσα των μουσουλμάνων της Ασίας, οι Καλάς είναι οι μόνοι που παράγουν κρασί και το χαίρονται στις γιορτές και στις συνάξεις τους. Η γλώσσα τους έχει στοιχεία από τα Περσικά, τα Σανσκριτικά και τα Ελληνικά, αφού βρίσκουμε λέξεις που έχουν κοινές ρίζες με τη δική μας γλώσσα.

ΝΟΜ όνομα
ΠΑΡΕΙΜ πορεύομαι, διαβαίνω εκ του πάρειμι
ΧΕΜΑΝ χειμώνας
ΙΛΑ έλα
ΔΟΝΤΟΥΓΙΑ δόντια
DI δίδω
ΙΣΠΑΤΑ χαιρετισμός, εκ του ασπάζομαι. Γι’ αυτό φιλιούνται όταν συναντιούνται μετά από καιρό

Αλλά και στη γύρω περιοχή, που μέχρι τα τέλη του προηγούμενου αιώνα ανήκε στην αυτόνομη επικράτεια του Καφιριστάν (χώρα των απίστων κατά τους Μουσουλμάνους, που κατάφεραν να εξισλαμίσουν το μεγαλύτερο ποσοστό των Καφίρς), συναντά κανείς στους χαιρετισμούς τους λέξεις όπως «χάιρε, χαϊρέτα, γιάμασις». Η γλώσσα των Καλάς δεν γράφεται. Οι Δανοί ερευνητές που ασχολούνται από το 1948 μαζί τους έχουν κατασκευάσει έναν τύπο αλφαβήτου που στηρίζεται στο φωνητικό.

Η ενδυμασία των γυναικών μοιάζει πολύ με τον αρχαίο χιτώνα. Το φόρεμά τους είναι μαύρο και είναι κεντημένο στα μανίκια, γύρω από το λαιμό και στον ποδόγυρο. Το χτένισμά τους είναι χαρακτηριστικό με τις πέντε πλεξούδες που το αποτελούν. Το γιορτινό καπέλο τους φέρει φούντα και κατά τη διάρκεια των γιορτών τους κοσμείται με φτερά και αρωματικά κλαδιά. Μοιάζει με το λοφίο περικεφαλαίας της Μακεδονίτικης στολής. τα θαλασσινά κοχύλια είναι απαραίτητο κόσμημα των καπέλων τους, πιθανό κατάλοιπο της θαλασσινής καταγωγής τους. Οι άνδρες μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα φορούσαν χιτώνιο-σάκο που το ονόμαζαν “Σακάτσι”. Το καπέλο τους θυμίζει την αρχαία μακεδονική Καυσία. Ο τρόπος κατασκευής των σπιτιών τους έχει πολλά κοινά στοιχεία με το μακεδονίτικο σπίτι. Είναι κτισμένα με πέτρες και ξύλα και με εξώστη στο πάνω πάτωμα. Στις προσόψεις των σπιτιών τους υπάρχουν ξυλόγλυπτα μοτίβα που παραπέμπουν σε ανάλογα ελληνικά (μαίανδροι, ρόδακες, γεωμετρικά σχήματα και ακτινωτά αστέρια). Από παράδοση κάθονται σε καρέκλες και σκαμνιά, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο των Ασιατών που κάθονται οκλαδόν. Ο Πακιστανικός οργανισμός Τουρισμού τους προβάλλει ως απογόνους των στρατιωτών του Μ. Αλεξάνδρου. ‘Ετσι πολλοί επισκέπτονται τις κοιλάδες τους για να γνωρίσουν τη μοναδική αυτή φυλή.

Πηγή: 4 Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ!

 

Ανακοίνωση από το Hellas-Orthodoxy:

Το ιστολόγιο ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, με απόλυτη συναίσθηση ευθύνης και καθήκοντος, καλεί κάθε Έλληνα Ορθόδοξο Χριστιανό να δηλώσει παρών σε μεγάλο συλλαλητήριο εναντίον της νέας ταυτότητας, της φοροκάρτας, της εισαγωγής τσιπ σε ενήλικες και παιδιά που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη απόπειρα ηλεκτρονικού φακελώματός μας.

Προτείνουμε την διεξαγωγή συγκέντρωσης στο Πεδίον του Άρεως και κατόπιν πορεία προς τη Βουλή, σε ημερομηνία μεταξύ 15 – 20 Σεπτεμβρίου.
Δεδομένου ότι υπάρχει ήδη η απόφαση της Πανελλήνιας Κληρικολαϊκής Επιτροπής Αγώνα για αντίστοιχο συλλαλητήριο στις 21 Οκτωβρίου, θεωρούμε πως μπορούν ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε αυτό να πραγματοποιηθεί στο διάστημα που γράψαμε παραπάνω, διότι τα γεγονότα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και δεν πρέπει να αφήσουμε τη διαμαρτυρία για 2 ολόκληρους μήνες μετά!
Καλούμε κάθε Έλληνα Ορθόδοξο Χριστιανό και ιδιαίτερα τους κατόχους ιστολογίων, ιστοσελίδων και σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να κοινοποιήσουν την παρούσα ανακοίνωση σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, έτσι ώστε να γίνει η απαραίτητη συνεννόηση και οργάνωση της συγκέντρωσης.

 

ΕΛΛΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!
ΟΧΙ ΣΤΑ ΤΣΙΠΑΚΙΑ, ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ!

 

– Η ανακοίνωση αυτή γίνεται αποκλειστικά για να κινητοποιηθούμε όλοι στα κρίσιμα αυτά θέματα, διότι “οι καιροί ου μενετοί”! Δεν υπάρχει καμία διάθεση πρωτοκαθεδρίας ή προβολής από μέρους μας! Απλά κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή και το HELLAS-ORTHODOXY, κατόπιν προτροπής των χιλιάδων αναγνωστών του, αποφάσισε να βγει μπροστά στον κοινό αγώνα!
Ο Διαχειριστής,
Δημήτρης Σωτηρόπουλος