Home > Uncategorized > Τουρκική προβοκάτσια εναντίον της Ελλάδος με θύματα τους Σύρους πρόσφυγες

Τουρκική προβοκάτσια εναντίον της Ελλάδος με θύματα τους Σύρους πρόσφυγες

Greek National Pride

5mwphx

Η Τουρκία κατηγορεί την  Ελλάδα για «επιθέσεις» σε Σύρους  μετανάστες που έρχονται από τα τουρκικά παράλια!

Κατηγορείται απροκάλυπτα  η  Ελλάδα από το τουρκικό « βαθύ κράτος», μέσω του  ***τύπου είτε για υπόθαλψη , είτε για απευθείας επιθέσεις «αγνώστων ενόπλων ομάδων», σε ανυποψίαστους Σύρους πρόσφυγες που διέρχονται το Αιγαίο  Πέλαγος για να μεταβούν στην  Ελλάδα και την Ευρώπη στην συνέχεια.

Το τουρκικό ολοένα και αυξανόμενο θράσος εναντίον της Ελλάδος, αυτήν την δεδομένη στιγμή υποκρύπτει , ένα πολύ μεγάλο παρασκήνιο, που αποτελεί  σίγουρα μέρος μιας καλοστημένης προπαγάνδας  κατασυκοφάντησης « της χώρας μας .

ÓêÜöïò ôïõ Ëéìåíéêïý øÜ÷íåé ãéá äñáðÝôåò áëëïäáðïýò .  Ôá îçìåñþìáôá êáé õðü áäéåõêñßíéóôåò áêüìç óõíèÞêåò, äñáðÝôåõóáí 17 ëáèñïìåôáíÜóôåò, ðïõ êñáôïýíôáí óôï ÊË´ ÔìÞìá ÊñÜôçóçò Áëëïäáðþí óôçí Çãïõìåíßôóá, ðïõ óôåãÜæåôáé óå ÷þñï ôïõ Ëéìåíáñ÷åßïõ óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. ÌåôÜ áðü êéíçôïðïßçóç ôçò áóôõíïìßáò óõíåëÞöèçóáí ïé 11 áðü áõôïýò , ÄåõôÝñá 1 Ïêôùâñßïõ 2012 . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÇËÉÁÓ ÌÁÊÏÓ

Σε μία ανάλυση το τελευταίο διάστημα από το τμήμα αναλύσεων της ιστοσελίδας μας pentapostagma.gr και λαμβάνοντας υπόψη την «υπερδραστηριοποίηση»( με πλήθος περιστατικών , όπως την σημερινή σύλληψη Γαλλίδας τουρκικής καταγωγής  κατασκόπου στην  Ρόδο )  Τούρκων κατασκόπων , οδηγούμεθα στο συμπέρασμα ότι οι Τουρκομογγόλοι  ετοιμάζουν σχέδιο τύπου «Ίμια» χωρίς να επαναλάβουν κατά ανάγκη την ίδια τακτική σε κάποιο ελληνικό…

View original post 113 more words

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: