Archive

Archive for 20/04/2020

Αποδείξεις για το τι πραγματικά περιέχουν όλα τα εμβόλια: γλουταμινικό νάτριο – φορμαλδεΰδη – αλουμίνιο και υδράργυρο…

doxaorfanakigreece

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι υπάρχει πραγματικά μέσα στα εμβόλια; ….


View original post 1,564 more words

Categories: Uncategorized

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Ο ΙΟΣ-19, ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ (ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ!)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ...ερχόμαστε !!!


Για να καταλάβετε την τεράστια συνωμοσία εναντίον της ανθρωπότητας πριν μας απαγορέψουν το ίντερνετ δείτε το βίντεο και στείλτε τους στο αφεντικό τους…

ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΝ TERRA KRATOR ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ!!!

Η αρχή είναι το ήμισυ του …παντός
και το τέλος το ήμισυ της….ουσίας

View original post 2 more words

Categories: Uncategorized

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Εξοχικὴ Λαμπρή (1890)

Καλὰ τὸ ἔλεγεν ὁ μπαρμπα-Μηλιός, ὅτι τὸ ἔτος ἐκεῖνο ἐκινδύνευον νὰ μείνουν οἱ ἄνθρωποι οἱ χριστιανοί, οἱ ξωμερίτες*, τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἀλειτούργητοι. Καὶ οὐδέποτε πρόρρησις ἔφθασε τόσον ἐγγὺς νὰ πληρωθῇ, ὅσον αὐτή· διότι δὶς ἐκινδύνευσε νὰ ἐπαληθεύσῃ, ἀλλ᾽ εὐτυχῶς ὁ Θεὸς ἔδωκε καλὴν φώτισιν εἰς τοὺς ἁρμοδίους καὶ οἱ πτωχοὶ χωρικοί, οἱ γεωργοποιμένες τοῦ μέρους ἐκείνου, ἠξιώθησαν καὶ αὐτοὶ νὰ ἀκούσωσι τὸν καλὸν λόγον* καὶ νὰ φάγωσι καὶ αὐτοὶ τὸ κόκκινο αὐγό.

https://i0.wp.com/eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/52744624_10219273187649707_4249816894682431488_n.jpg

Ὅλα αὐτὰ διότι τὸ μὲν ταχύπλουν, αὐτὸ τὸ προκομμένον πλοῖον, τὸ ὁποῖον ἐκτελεῖ δῆθεν τὴν συγκοινωνίαν μεταξὺ τῶν ἀτυχῶν νήσων καὶ τῆς ἀπέναντι ἀξένου ἀκτῆς, σχεδὸν τακτικῶς δὶς τοῦ ἔτους, ἤτοι κατὰ τὶς δύο ἀλλαξοκαιριές, τὸ φθινόπωρον καὶ τὸ ἔαρ, βυθίζεται, καὶ συνήθως χάνεται αὔτανδρον· εἶτα γίνεται νέα δημοπρασία, καὶ εὑρίσκεται τολμητίας τις πτωχὸς κυβερνήτης, ὅστις δὲν σωφρονίζεται ἀπὸ τὸ πάθημα τοῦ προκατόχου του, ἀναλαμβάνων ἑκάστοτε τὸ κινδυνωδέστατον ἔργον· καὶ τὴν φορὰν ταύτην, τὸ ταχύπλουν, λήγοντος τοῦ Μαρτίου, τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ τοῦ χειμῶνος γενομένου, εἶχε βυθισθῆ· ὁ δὲ παπα-Βαγγέλης, ὁ ἐφημέριος ἅμα καὶ ἡγούμενος καὶ μόνος ἀδελφὸς τοῦ μονυδρίου τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἔχων κατ᾽ εὔνοιαν τοῦ ἐπισκόπου καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἐξάρχου καὶ πνευματικοῦ τῶν ἀπέναντι χωρίων, καίτοι γέρων ἤδη, ἔπλεε τετράκις τοῦ ἔτους, ἤτοι κατὰ πᾶσαν τεσσαρακοστήν, εἰς τὰς ἀντικρὺ ἐκτεινομένας ἀκτάς, ὅπως ἐξομολογήσῃ καὶ καταρτίσῃ πνευματικῶς τοὺς δυστυχεῖς ἐκείνους δουλοπαροίκους, τοὺς «κουκκουβίνους ἢ κουκκοσκιάχτες»*, ὅπως τοὺς ὠνόμαζον, σπεύδων, κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστήν, νὰ ἐπιστρέψῃ ἐγκαίρως εἰς τὴν μονήν του ὅπως ἑορτάσῃ τὸ Πάσχα· ἀλλὰ κατ᾽ ἐκεῖνο τὸ ἔτος, τὸ ταχύπλουν εἶχε βυθισθῆ, ὡς εἴπομεν, ἡ συγκοινωνία ἐκόπη ἐπί τινας ἡμέρας, καὶ οὕτως ὁ παπα-Βαγγέλης ἔμεινεν ἀκουσίως, ἠναγκασμένος νὰ ἑορτάσῃ τὸ Πάσχα πέραν τῆς πολυκυμάντου καὶ βορειοπλήκτου θαλάσσης, τὸ δὲ μικρὸν ποίμνιόν του, οἱ γείτονες τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου, οἱ χωρικοὶ τῶν Καλυβιῶν, ἐκινδύνευον νὰ μείνωσιν ἀλειτούργητοι.

Τινὲς εἶπον γνώμην νὰ παραλάβωσι τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα των καὶ νὰ κατέλθωσιν εἰς τὴν πολίχνην, ὅπως ἀκούσωσι τὴν Ἀνάστασιν καὶ λειτουργηθῶσιν· ἀλλ᾽ ὁ μπαρμπα-Μηλιός, ὅστις ἔκαμνε τὸν προεστὸν εἰς τὰ Καλύβια, καὶ ἤθελε νὰ ἑορτάσῃ τὸ Πάσχα ὅπως αὐτὸς ἐνόει, ὁ Φταμηνίτης, ὅστις δὲν ἤθελε νὰ ἐκθέσῃ τὴν γυναῖκά του εἰς τὰ ὄμματα τοῦ πλήθους, καὶ ὁ μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστης, χωρικὸς ὅστις «τὰ ἤξευρεν ἀπ᾽ ἔξω ὅλα τὰ γράμματα τῆς Λαμπρῆς», ἀλλὰ δὲν ἠδύνατο ν᾽ ἀναγνώσῃ τίποτε «ἀπὸ μέσα», καὶ ἐπεθύμει νὰ ψάλῃ τὸ «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε», ― οἱ τρεῖς οὗτοι ἐπέμειναν, καὶ πολλοὶ ἠσπάσθησαν τὴν γνώμην των, ὅτι ἔπρεπεν ἐκ παντὸς τρόπου νὰ πείσωσιν ἕνα τῶν ἐν τῇ πόλει ἐφημερίων ν᾽ ἀνέλθῃ εἰς τὰ Καλύβια νὰ τοὺς λειτουργήσῃ.

Ὁ καταλληλότερος δέ, κατὰ τὴν γνώμην πάντων, ἱερεὺς τῆς πόλεως, ἦτο ὁ παπα-Κυριάκος, ὅστις δὲν ἦτο «ἀπὸ μεγάλο τζάκι», εἶχε μάλιστα καὶ συγγένειαν μέ τινας τῶν ἐξωμεριτῶν, καὶ τοὺς κατεδέχετο. Ἦτο ὀλίγον τσάμης, καθὼς ἔλεγαν. Δὲν ἔτρεφε προλήψεις. Ἠκούετο μάλιστα ἐδῶ κ᾽ ἐκεῖ, ὅτι ὁ ἱερεὺς οὗτος εἶχε καὶ τὴν συνήθειαν «ν᾽ ἀποσώνῃ* τὰ παιδιὰ» εἰς τοὺς κόλπους τῶν μητέρων, τῶν ἐνοριτισσῶν του. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ ἔλεγον οἱ ἀστεῖοι ἢ οἱ φθονεροί, καὶ μόνον οἱ ἀνόητοι τὸ ἐπίστευον. Ὁ ἐφημέριος οὗτος, ὡς οἱ πλεῖστοι τοῦ γνησίου ἑλληνικοῦ κλήρου, πλὴν μικροῦ ἐλευθεριασμοῦ, ἦτο κατὰ τὰ ἄλλα ἄμεμπτος.

Τοῦτο ναί, ἀληθεύει, ἀλλ᾽ οἱ ἔγγαμοι ἱερεῖς, πενόμενοι καὶ δυσπραγοῦντες, ἐπιτακτικὴν ἔχοντες ἀνάγκην νὰ θρέψωσι τὰ τέκνα των, φαίνονται ὡς πλεονέκται, καὶ καταντῶσι νὰ μὴ τρέφωσι πλέον ἐμπιστοσύνην οὐδ᾽ εἰς αὐτοὺς τοὺς συλλειτουργούς των. Τοῦτο ἔπασχε καὶ ὁ παπα-Κυριάκος, ὅστις ἐπεθύμει μὲν νὰ ὑπάγῃ νὰ κάμῃ Ἀνάστασιν εἰς τοὺς χωρικούς, διότι ἦτο ἀνοιχτόκαρδος καὶ ἤθελε νὰ χαρῇ καὶ αὐτὸς ὀλίγην Ἀνάστασιν καὶ ὀλίγην ἄνοιξιν, ἀλλ᾽ ἐδυσπίστει εἰς τὸν συνεφημέριόν του, καὶ ἔπειτα δὲν ἤθελε νὰ ἀφήσῃ τὴν ἐνορίαν μὲ ἕνα μόνον ἱερέα τοιαύτην ἡμέραν. Ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ παπα-Θεοδωρὴς ὁ Σφοντύλας, ὁ συνεφημέριός του, τὸν παρεκίνησε νὰ ὑπάγῃ, εἰπὼν ὅτι καλὸν ἦτο νὰ μὴ χάσωσι καὶ τὸ εἰσόδημα τῶν Καλυβιῶν, αἰνιττόμενος ὅτι τά τε ἐκ τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ ἔσοδα καὶ τὰ τῆς ἐξοχικῆς παροικίας, ἀμφότερα ἐξ ἴσου θὰ τὰ ἐμοιράζοντο… Συνεχίζεται: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Εξοχικὴ Λαμπρή (1890)

 

Categories: Uncategorized

Τσιόδρας εναντίον Ιωαννίδη – Ποιος έχει τις περισσότερες επιστημονικές αναφορές;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Οι επιστημονικές αναφορές, με λίγα λόγια πόσες  φορές έχουν χρησιμοποιηθεί τα ευρήματα μίας έρευνας ενός καθηγητή από τους συναδέλφους τους για να υποστηρίξουν τα στοιχεία της δικιάς τους έρευνας και άρα αναφέρονται στην βιβλιογραφία, είναι ένας τρόπος με τον οποίο μετράνε το αντίκτυπο που έχουν τα ευρήματα ενός επιστήμονα στην επιστημονική κοινότητα.

View original post 71 more words

Categories: Uncategorized

Μία ακόμη επιστημονική έρευνα διαψεύδει τις θεωρίες του Φαλμεράυερ που θέλει τους Έλληνες… Σλάβους!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Μία ακόμη επιστημονική έρευνα διαψεύδει τις θεωρίες του Φαλμεράυερ που θέλει τους Έλληνες… Σλάβους!Στην φωτογραφία ο Περικλής (5ος αιώνας π.Χ.) και δίπλα του ένας Κρητικός του 20ου Αιώνα, ο Αντώνης, πιο δίπλα ο φιλόσοφος Αρίστιππος (4ος αιώνας π.Χ.) και δίπλα στον Αρίστιππο ίδιος ο αείμνηστος αθλητής και στην συνέχει αθλητικός παράγοντας, του Πανιωνίου, γεννημένος στην Σμύρνη το 1899 Καραμπάτης.

View original post 422 more words

Categories: Uncategorized

Για όλα φταίει η Χρυσή Αυγή, που όμως έχει… “τελειώσει”!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Για όλα φταίει η Χρυσή Αυγή, που όμως έχει… “τελειώσει”!

Πλήρης ο αποκλεισμός του Κινήματός μας από τα ΜΜΕ της διαφθοράς και της διαπλοκής, τα χρυσοπληρωμένα ΜΜΕ από την φιλελεύθερη χούντα που έκλεισε τις Εκκλησίες. Το πάθος και το μίσος τους όμως είναι τόσο μεγάλο, που σπάνε την συνωμοσία της σιωπής χωρίς να το θέλουν. Έτσι πρόσφατα έγραψαν και είπαν σχεδόν όλα τα ΜΜΕ σε διαδίκτυο και κανάλια  πάνω-κάτω τα εξής:

View original post 108 more words

Categories: Uncategorized

ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ; Ο ΠΑΪΑΤ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ!

Categories: Uncategorized

ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ 40.000 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

doxaorfanakigreece

ΟΛΟΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ…


View original post 380 more words

Categories: Uncategorized

Τουρκική ακτοφυλακή: Το ελληνικό λιμενικό παραβίασε τα χωρικά μας ύδατα

Ανατολική Ακτή Αττικής

https://bit.ly/34Rmmea

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Αναντολού», το ελληνικό λιμενικό παραβίασε τα τουρκικά χωρικά ύδατα στην περιοχή ανάμεσα στη Λέσβο και τα μικρασιατικά παράλια
Την παροιμία «Φωνάζει ο κλέφτης, για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» θυμίζει η τελευταία καταγγελία της τουρκικής ακτοφυλακής, σύμφωνα με δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων «Αναντολού», πως το ελληνικό λιμενικό παραβίασε τα τουρκικά χωρικά ύδατα στην περιοχή ανάμεσα στη Λέσβο και τα μικρασιατικά παράλια.

Το «Αναντολού» δημοσιοποίησε και σχετικό βίντεο, σύμφωνα με ο οποίο σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής απομακρύνουν από τα τουρκικά χωρικά ύδατα πλοιάρια του ελληνικού λιμενικού, που απέτρεψε λέμβο με μετανάστες να εισέλθουν παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της τουρκικής ακτοφυλακής, ραντάρ εντόπισε τα ελληνικά σκάφη να παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα και στη συνέχεια να απομακρύνονται από τις τουρκικές λιμενικές δυνάμεις.
«Οι πρόσφυγες-μετανάστες σπρώχτηκαν πίσω στα τουρκικά χωρικά ύδατα από την ελληνική ακτοφυλακή, αφαιρώντας τον κινητήρα της πλαστικής λέμβου, και τότε ένα…

View original post 38 more words

Categories: Uncategorized

Τρία χρόνια από τη συντριβή ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο – Συγκλονίζει η αρχιλοχίας που επέζησε

Ανατολική Ακτή Αττικής

https://bit.ly/3apFbWZ

Η αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα ήταν η μόνη που επέζησε από το μοιραίο ελικόπτερο και χθες πήγε στο σημείο για αποτίσει φόρο τιμής Τρία χρόνια πέρασαν από τη συντριβή του ελικοπτέρου Χιούι στο Σαραντάπορο όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις αξιωματικοί.
Η αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα ήταν η μόνη που επέζησε από το μοιραίο ελικόπτερο και χθες πήγε στο σημείο για αποτίσει φόρο τιμής. Μάλιστα πόσταρε φωτογραφίες και το παρακάτω κείμενο στο λογαριασμό της στο Facebook με την ίδια να ξαναβιώνει εκείνες τις τραγικές στιγμές.

«Χριστός Ανέστη!!! Καλό και ευλογημένο Πάσχα σε όλους!!! Είθε ο Αναστάς Ιησούς Χριστός μας, να ελευθερώσει την Πατρίδα μας και την Ορθοδοξία μας από ορατούς και αόρατους (Κορονοϊούς) εχθρούς.Σήμερα για μένα είναι διπλή γιορτή, επέτειος σημαντική 19/4/2017-19/4/2020, τρία χρόνια σταθμός της ζωής μου. Σαν σήμερα η Παναγία μας η Ακρωτηριανή Σερφιώτισα Θεραπεύτρια,εκ του θανάτου με υφάρπαξε και μου δώρισε στην ανάξια δούλη της, την λύτρωση της…

View original post 373 more words

Categories: Uncategorized

Τουρκικό έγγραφο αποκαλύπτει πώς η ΜΙΤ κατασκοπεύει Γκιουλενιστές στην Ελλάδα

Ανατολική Ακτή Αττικής

https://bit.ly/3amC1n0

Απόρρητα έγγραφα που έφερε στην επιφάνεια το δίκτυο Nordic Monitor, αποκαλύπτουν πως η Τουρκική υπηρεσία Πληροφοριών ΜΙΤ, έχει διεισδύσει σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων
στην Ελλάδα, προκειμένου να κατασκοπεύσει επικριτές της ισλαμιστικής κυβέρνησης του προέδρου Ερντογάν.
Σύμφωνα με μία διαβαθμισμένη αστυνομική έκθεση, που συγκέντρωσε δεδομένα από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, μέλη της κοινότητας Γκιουλέν που επικρίνουν τον Ερντογάν αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην Ελλάδα για ν’ αποφύγουν τα πρωτοφανή μέτρα καταστολής εαντίον τους.
Το έγγραφο -που δημοσιοποίησε το Nordic Monitor- σφραγίστηκε ηλεκτρονικά με ημερομηνία 29/6/2019 όταν και κοινοποιήθηκε ως έγγραφο εσωτερικό σε άλλους κλάδους της κυβέρνησης, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi).

Τα σημεία με bold στο απόρρητο έγγραφο της υπηρεσίας Πληροφοριών, αφορούν κατασκόπευση προσφύγων στην Ελλάδα
Όπως σημειώνει το Nordic Monito: «Αν και οι απόρρητες δραστηριότητες της ΜΙΤ στην Ελλάδα είναι γνωστές, είναι ένα σπάνιο αποδεικτικό στοιχείο που επιβεβαιώνει τέτοιες επιχειρήσεις σε ξένο έδαφος».

Το έγγραφο…

View original post 624 more words

Categories: Uncategorized

“Αναστάσιμο” ξύλο μετά… μουσικής από ευάλωτους κατά αστυνομικών και διασωστών του ΕΚΑΒ στα Τρίκαλα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

“Αναστάσιμο” ξύλο μετά... μουσικής από ευάλωτους κατά αστυνομικών και διασωστών του ΕΚΑΒ στα ΤρίκαλαΝα θυμάστε πως για όσα θα διαβάσετε φταίει ο “ρατσισμός” και ο… ανάδρομος ερμής! Οι “ευάλωτοι” του Τσιόδρα είναι ο… ανθός της πολιτείας!

View original post 239 more words

Categories: Uncategorized

Άγιος Παϊσιος: «Θα Κλείσουν Εκκλησίες και θα μας Φυλακίζουν στα σπίτια μας και ούτε Πάσχα δεν θα μας αφήσουν να γιορτάζουμε ούτε Χριστούγεννα.…»

doxaorfanakigreece

Αυτή είναι η ανατριχιαστική φράση που είχε πει ο Άγιος Παϊσιος σε μία από τις προφητείες του, θα μας κάνει να….


View original post 99 more words

Categories: Uncategorized

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΔΟΥΛΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ!

Categories: Uncategorized

Οι Ιταλοί τινάζουν στον αέρα Γερμανία & ευρώ – Σαλβίνι-Μελόνι προς Μέρκελ: Τα λεφτά μας πίσω – Μέχρι & η Βενεζουέλα μας βοήθησε!

doxaorfanakigreece

Οι Ιταλοί τινάζουν στον αέρα Γερμανία & ευρώ - Σαλβίνι-Μελόνι προς Μέρκελ: Τα λεφτά μας πίσω - Μέχρι & η Βενεζουέλα μας βοήθησε!


H αδιαφορία της ΕΕ και οι στυγνοί εκβιασμοί της Γερμανίας, έχουν φέρει οργή και θυμό στην Ιταλία. Η Μέρκελ παρά τους….

View original post 313 more words

Categories: Uncategorized

O Σέρβος υπεραθλητής του τένις Novak Djokovic δηλώνει πως δεν θα εμβολιασθεί για covid19 και εναντιώνεται στο μαζικό εμβολιασμό…

dimpenews.com

O Σέρβος σούπερ σταρ υπεραθλητής του τένις εναντιώνεται στην λογική του μαζικού εμβολιασμού για κορονοιό και δηλώνει εκ των προτέρων ότι δεν θα εμβολιαστεί.

Ένα εμβόλιο κατά του coronavirus για όλους τους τενίστες ώστε να ξαναρχίσουν τα tournois du circuit majeur μετά την κρίση? Για ποιό εμβόλιο μιλάτε.Κι όταν ακόμη ανακαλυφθεί ένα ο Novak Djokovic δεν είναι πολύ fan αυτής της ιδέας που προτάθηκε από την Amélie Mauresmo​, που εκτίμησε τον τελευταίο μήνα ότι τα tournois του tennis δεν θα ξανάρχιζαν χωρίς την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά του Covid-19 : « Pas de vaccin = pas de tennis », είχε tweeté.

https://www.espn.com/video/clip?id=29058285

« Είμαι ο πρώτος μέσα στην αβεβαιότητα.Τι θα κάνω με τα ταξίδια; Eγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ των εμβολίων.Δεν θα επιθυμούσα κανείς να με υποχρεώσει να εμβολιαστώ για να ταξιδέψω», δήλωσε ο Nole. « Αν αυτός θα είναι ο κανόνας, ο νόμος…

View original post 286 more words

Categories: Uncategorized

H Eυρωπαϊκή Ένωση είναι Νεκρή – Απλά δεν το Έχει Μάθει Ακόμη

Greek National Pride

«Ένωση» Δεν Υπάρχει. Αυτή είναι η Αλήθεια.

Giulio Meotti*, Gatestone Institute, 19-4-20 

[Περιεκτικό ποινικό μητρώο, συντριπτικό κατηγορητήριο και επικήδειος απολογισμός, το κατωτέρω άρθρο γνωστού Ιταλού δοκιμιογράφου αποτελεί πολύτιμο για τον Έλληνα πολίτη βοήθημα για την ολοκληρωμένη ενημέρωση και το ξεκαθάρισμα των ιδεών και της πραγματικής εικόνας της περιλάλητης  Ευρωπαϊκής «Ένωσης» και των «ιδεωδών» της.

Χρησιμότατο είναι επίσης και για το οπλοστάσιο επιχειρημάτων των εκπροσώπων της χώρας στις διαβουλεύσεις  της λέσχης των Βρυξελλών, σε περίπτωση που θα ανακαλύψουν κάποτε την χρησιμότητα της αντίστασης και της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων]

Μετάφραση/ Εισαγωγή: Μιχαήλ Στυλιανού

Ο κορωναϊός έχει φέρει τώρα την Ευρωπαϊκή Ενωση και όλες τις ανέσεις της πρόσωπο-με- πρόσωπο με όλες τις αδυναμίες της, την παρακμή της και την δειλία της.

– Μια νέα αμείλικτη μάχη που έδωσε η Ιταλία με την Ε.Ε. ήταν για προστατευτικές μάσκες προσώπου.

Η Γαλλία υιοθέτησε μια πολιτική  επίταξής τους, η Γερμανία απαγόρευσε την εξαγωγή…

View original post 1,547 more words

Categories: Uncategorized

Διείσδυση κατασκόπων της τουρκικής ΜΙΤ σε “δομές” προσφύγων στην Ελλάδα…

Greek National Pride

Μυστικά έγγραφα αποκάλυψαν πως η Τουρκική υπηρεσία Πληροφοριών ΜΙΤ, διείσδυσε σε δομές προσφύγων στην Ελλάδα για να κατασκοπεύσει επικριτές της ισλαμιστικής κυβέρνησης του προέδρου Ερντογάν.

Σύμφωνα με μία διαβαθμισμένη Αστυνομική έκθεση που συγκέντρωσε δεδομένα από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, μέλη της κοινότητας Γκιουλέν που επέκριναν τον Ερντογάν, αναγκάστηκαν να φύγουν στην Ελλάδα για να αποφύγουν την πρωτοφανή καταστολή.

Το έγγραφο σφραγίστηκε ηλεκτρονικά με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2019 όταν και κοινοποιήθηκε ως έγγραφο εσωτερικό σε άλλους κλάδους της κυβέρνησης, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi).

Αν και οι απόρρητες δραστηριότητες της ΜΙΤ στην Ελλάδα είναι γνωστές, είναι ένα σπάνιο αποδεικτικό στοιχείο που επιβεβαιώνει τέτοιες επιχειρήσεις σε ξένο έδαφος.

Το έγγραφο αποκαλύπτει την παρακολούθηση από την πλευρά της Τουρκίας προσφύγων και μεταναστών που είναι στην Ελλάδα, προκειμένου να εντοπίσει ονόματα και σχέδια αυτών πού βρίσκονται στο εξωτερικό διωγμένοι από το καθεστώς Ερντογάν.

Η επεξηγηματική σημείωση για μία γυναίκα ονόματι…

View original post 451 more words

Categories: Uncategorized

Άνθρωποι – πρόβατα που ακολουθούν τον “Ηγεμόνα”

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Άνθρωποι - πρόβατα που ακολουθούν τον “Ηγεμόνα”

Το πρόβατο είναι ένα συμπαθές φυτοφάγο ζώο το οποίο έχει αναπτύξει μια φυσική πεπτική διαδικασία αναμάσησης της τροφής του, η οποία ονομάζεται μηρυκασμός. Η αναμάσηση της τροφής είναι μια στρατηγική επιβίωσης για το πρόβατο, η οποία ουδεμία σχέση έχει με τον «μηρυκασμό» των ανθρώπων.

View original post 492 more words

Categories: Uncategorized

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ! ΥΠΟΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ! ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ!

Blog: "elamefora"

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ – Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΟΗΕ: εγκρίθηκε το Παγκόσμιο Σύμφωνο | Η Εφημερίδα των Συντακτών


ΜΑΡΑΚΕΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΜΑΡΟΚΟ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ»

Ο  ΑΡΧΙΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ Ο ΔΩΣΙΛΟΓΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΙ

ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ;
ΕΓΙΝΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΔΗΘΕΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Π.Χ  ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Ή ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ;
ΜΗΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ «ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΟ» ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠ’ ΟΥΔΕΝΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.  ΚΑΤΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΦΩΝΕΣ ΑΚΟΥΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΡΑΜΕ.

ΣΤΙΣ 11 ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ, ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΝΟΣΗΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ…

View original post 1,376 more words

Categories: Uncategorized
%d bloggers like this: