Home > Uncategorized > ΥΕΘΑ: «Παρανόηση» η απόκτηση 40 μαχητικών – Τι είπε για νέες φρεγάτες, ΕΑΒ και τα F-16 Viper [pics]

ΥΕΘΑ: «Παρανόηση» η απόκτηση 40 μαχητικών – Τι είπε για νέες φρεγάτες, ΕΑΒ και τα F-16 Viper [pics]

14/01/2021

Greek National Pride

Ç ÄÉÁÑÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ ÊÁÉ ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
ÓõíÝ÷éóç ôçò åðåîåñãáóßáò êáé åîÝôáóçò ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò ¶ìõíáò «¸ãêñéóç ó÷åäßùí óõìâÜóåùí óôïí ôïìÝá ôçò Üìõíáò» (3ç óõíåäñßáóç).
ÅéóçãçôÝò: ÌáêÜñéïò Ëáæáñßäçò êáé Ãåþñãéïò Ôóßðñáò
Åðéóçìáßíåôáé üôé ôï ùò Üíù ó÷Ýäéï íüìïõ Ý÷åé ÷áñáêôçñéóèåß áðü ôçí ÊõâÝñíçóç ùò åðåßãïí êáé êáôÜ ôï Üñèñï 110 ðáñ.1, óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 89 ðáñ.4 ôïõ Ê.ô.Â., ï Ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò Ýôáîå ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôçò ¸êèåóçò ôçò ÅðéôñïðÞò ôïõ Üñèñïõ 91 ðáñ.6, ìÝ÷ñé ôçí ÔåôÜñôç, 13 Éáíïõáñßïõ 2021 êáé þñá 22:00´.

Κατηγορηματικός ήταν ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε επί σειράς κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την διάρκεια της τελικής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση των γαλλικών μαχητικών Rafale.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά…

View original post 1,062 more words

Categories: Uncategorized
%d bloggers like this: