Archive

Posts Tagged ‘Εκδήλωση’

Ἰδιαιτέρα ἐκδήλωσις γιὰ τὸν Ἴωνα Δραγούμη | Φιλονόη καὶ Φίλοι…

Μία ἐκδήλωσις τιμῆς γιὰ τὸν Ἴωνα Δραγούμη, ποὺ ἀνοίγει νέους δρόμους.
Μία ἐκδήλωσις πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ ὅ,τι εἴχαμε συνηθίσῃ.

Ἂς τὴν τιμήσουμε ὅλοι μὲ τὴν παρουσία μας

Δεῖτε τὸ πλούσιο πρόγραμμα:
Τὴν Κυριακὴ 1η Ὀκτωβρίου θὰ διεξαχθῇ τὸ δεύτερο μέρος τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἴωνος 2017 στὸν πολυχῶρο τοῦ Polis Art Cafe (Πεζμαζόγλου 5) στὸ αἴθριο τῆς στοᾶς βιβλίου. Ἐκθέσεις, προβολές, ἀφιερώματα, τραπέζια συζητήσεων καὶ παρουσίασις ἀγνώστων πτυχῶν τοῦ ἔργου τοῦ Ἴωνος Δραγούμη θὰ ὁλοκληρωθοῦν μὲ πρόγραμμα ζωντανῆς μουσικῆς.

Ἐφέτος ἀκόμα πιὸ πλούσια σὲ συμμετοχὲς καὶ νέους εἰσηγητές, ὅπως καὶ σὲ ἀξιολόγους καλλιτέχνες, ποὺ θὰ τὴν πλαισιώσουν, ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἴωνος καθίσταται πιὰ ἕνας θεσμὸς πολιτισμοῦ, τέχνης καὶ ἀναζητήσεως νέων δρόμων γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Πρόγραμμα
16:30 – 17:30 ‘Ἀφιέρωμα στὸν Γιάννη Σχοινὰ (Πρὶν ἔναν χρόνο ἔφυγε ἀπὸ κοντά μας ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐξέδωσε τὰ ἅπαντα τοῦ Ἴωνος Δραγούμη καὶ τὸν ἔκανε γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους ἀπὸ ἐμᾶς. Θυμόμαστε καὶ τιμοῦμε τὸ ἔργο του)

Εἰσηγητές:
– Πολύδωρος Δάκογλου (δημοσιογράφος, ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ΕΝΕΚ)

– Παναγιώτης Λιάκος (δημοσιογράφος, συγγραφεύς)

– Γιάννης Γιαννάκενας (ἐκδότης, συγγραφεύς)

– Γιάννης Παναγιωτακόπουλος (δημοσιογράφος, ὑπ. τύπου Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων)

17:30 Προβολὴ Ντοκυμαντὲρ

18:00 – 18:30 Μὲ Ιδεολογία Ἑλληνικὴ (πρόσωπα τοῦ Δραγουμικοῦ κύκλου)

Εἰσηγητές:

-Νῖκος Καῤῥᾶς (πολιτικὸς ἐπιστήμων, συγγραφεύς), ἀναφορὰ στὸν Ἀθανάσιο Σουλιώτη Νικολαΐδη

– Παναγιώτης Παπαγαρυφάλλου (Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων), ἀναφορὰ στὸν Περικλῆ Γιαννόπουλο

– Ἐλίνα Μαστέλλου – Γιαννάκενα (συγγραφεύς), ἀναφορὰ στὸν Παῦλο Μελᾶ

18:30 Προβολὴ Ντοκυμαντὲρ

19:00 -19:30 Τὸ λογοτεχνικὸ ἔργο τοῦ Δραγούμη

Εἰσηγητές:

– Ἰωάννης Λάμπρου (πολιτικὸς ἐπιστήμων, Ἰνστιτοῦτο Συντηρητικῆς Πολιτικῆς)

– Γιάννης Κουριαννίδης (ἐκδότης περιοδικοῦ «Ἐνδοχώρα»)

19:45 – 20:15 Πολιτικὰ ῥεύματα στὴν Δραγουμικὴ σκέψη

Εἰσηγητές:

– Σταμάτης Μαμοῦτος (πολιτικὸς ἐπιστήμων, Ὑποψήφιος Διδάκτωρ τοῦ Πολιτικοῦ τῆς Νομικῆς Ἀθηνῶν), μὲ θέμα «Ὁ πολιτικὸς Ρομαντισμὸς τοῦ Ἴωνος Δραγούμη

– Νῖκος Ντάσιος (Μηχανικός- Περιβαλλοντολόγος, Ὑποψήφιος Διδάκτωρ τοῦ Παντείου, συντάκτης τῆς ἐφ. ΡΗΞΗ), μὲ θέμα «ὁ ἑλληνικὸς κοινοτισμὸς ὥς πρόταγμα ἀπο-ἀποικιοποιήσεως»

20:30 Βραβεύσεις:

Βραβεύουμε γιὰ τὸ καλλιτεχνικό τους ἔργο:

– Τὸν Κώστα Νικέλλη, digital artist, μὲ πολλὰ ἔργα ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, καὶ ἔχουν κοσμήσῃ ἐξώφυλλα πολλῶν ἑλληνικῶν καὶ ξένων περιοδικῶν.

– Τοὺς ΣΑΟΣ, μουσικὸ συγκρότημα ποὺ ἔχει μεγαλοποιήσῃ κομμάτια τῆς Ἰλιάδος, τῆς Ὀδυσσείας κ.α. κατ’ εὐθείαν ἀπὸ τὸ Ὁμηρικὸ πρωτότυπο, μὲ ἕνα ἐξαιρετικὸ ἀποτέλεσμα μουσικῆς συνθέσεως

21:00 Ζωντανὴ Μουσικὴ μὲ τοὺς ΣΑΟΣ, οἱ ὁποῖοι θὰ μᾶς παρουσιάσουν μέρος τῆς δουλειᾶς τους

Στὸν χῶρο τῆς Ἑορτῆς θὰ λειτουργῇ βιβλιοπωλεῖο καὶ τραπεζάκια συλλόγων καὶ περιοδικῶν

Γιάννης Γιαννάκενας

Πηγή: Φιλονόη

Αρχιμ. Αθανάσιος Αναστασίου, Τμήμα Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ; «Θα μας βρουν απέναντί τους!»

ΑΒΕΡΩΦ

ΚαμπάναΕισήγηση του Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου με θέμα «ΤΜΗΜΑ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ;» από την εκδήλωση με τίτλο “Μένουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι” στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο στη Θεσσαλονίκη στις 14-02-2016. Ακολουθεί και το αντίστοιχο βίντεο.

(παραλείπεται ο χαιρετισμός)

Εὑ­ρι­σκό­με­νοι ἀ­πό­ψε ἀ­νά­με­σά σας, σ’ αὐ­τή τήν εὐ­λο­γη­μέ­νη σύ­να­ξη ἀν­τί­στα­σης καί ἀν­τί­δρα­σης σέ ὅ­σα ἀν­τορ­θό­δο­ξα καί ἀν­θελ­λη­νι­κά τε­κταί­νον­ται στίς μέ­ρες μας, γνω­ρί­ζον­τας τούς προ­βλη­μα­τι­σμούς καί τίς ἀ­νη­συ­χί­ες σας, νι­ώ­θον­τας τό παλ­μό καί τόν δυ­να­μι­σμό σας, ἀ­φουγ­κρα­ζό­με­νοι τήν μυ­στι­κή ἀ­γω­νί­α τῆς ψυ­χῆς σας, ξε­πη­δᾶ μέ­σα μας μί­α πη­γαί­α δο­ξο­λο­γί­α πρός τόν Πα­νά­γιο Τρι­α­δι­κό Θε­ό μας, πού μᾶς ἔ­χει χα­ρί­σει τήν ἀ­μώ­μη­τη πί­στη μας, τήν ἁ­γί­α μας ὀρ­θο­δο­ξί­α.

Δό­ξα τῇ Ἁ­γί­ᾳ καί Ὁ­μο­ου­σί­ῳ καί Ζω­ο­ποι­ῷ καί Ἀ­δι­αι­ρέ­τῳ Τριά­δι. Πάν­το­τε νῦν καί ἀ­εί καί εἰς τούς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων. Ἀ­μήν.

Εἶ­ναι πραγ­μα­τι­κά θλι­βε­ρό καί ἀ­πο­τρό­παι­ο αὐ­τό πού ἐ­πι­χει­ρεῖ­ται σέ αὐ­τή τήν πε­ρί­λαμ­πρη καί ἱ­ε­ρή πό­λη! Στήν βυ­ζαν­τι­νή κα­στρό­πο­λη, στήν…

View original post 3,757 more words

Πρόσκληση στην Εκδήλωση: Εθνική αγωνία και συναγερμός για τη Θράκη μας


Πρόσκληση
Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, το

Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 στις 17:00
για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο που διοργανώνει με θέμα:
Εθνική αγωνία και συναγερμός για τη Θράκη μας

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση και το πρόγραμμα της εκδηλώσεως
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πηγή: Ιερός Αγών από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος

Εκδήλωση για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στην Νέα Νότια Ουαλία

ΤΟΥ ΘΕΜΗ ΚΑΛΛΟΥ

New South Wales
Επίσημη εκδήλωση για να τιμηθούν τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης φιλοξένησε πριν λίγες ημέρες το Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας με την παρουσία των πολιτικών, προξενικών και θρησκευτικών Αρχών.

Στη συγκέντρωση επισημάνθηκαν μεταξύ άλλων οι προσωπικές ιστορίες που συνδέουν την Αυστραλία με τον απελευθερωτικό αγώνα της Μακεδονίας.

Ο ερευνητής Δρ. Παναγιώτης Διαμάντης, ένας από τους δύο συντονιστές των φετινών «Δημητρίων», που παρουσίασε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, ανέφερε την περίπτωση του Κυθήριου, Βασιλείου Ταμπάκη, ο οποίος είχε πουλήσει το κατάστημά του στο West Wyalong (467 χλμ. δυτικά του Σίδνεϊ) για να επιστρέψει στην Ελλάδα το 2012, και να λάβει μέρος στις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού.

Όπως ανέφερε ο ομιλητής, ο Βασίλειος Ταμπάκης είχε λάβει μέρος στις μάχες του Σαραντάπορου, των Γιαννιτσών, της Φλώρινας και του Μπιζανίου. Αυτά, όπως είπε, καταγράφηκαν στην επαρχιακή εφημερίδα «Barrier Miner» (Broken Hill, NSW) στην έκδοσή της στις 10 Σεπτεμβρίου 1913.

Η πρωτοβουλία της εκδήλωσης της 26ης Οκτωβρίου στο Πολιτειακό Κοινοβούλιο ανήκε στην Παμμακεδονική Ένωση Ν.Ν.Ουαλίας, ο πρόεδρος της οποίας, κ. Χρήστος Παπαπέτρου, ευχαρίστησε τους παρισταμένους για την ανταπόκριση και, ιδιαιτέρως, τον Δρ. Διαμάντη και τον έτερο συντονιστή των «Δημητρίων», κ. Δημήτριο Καμετόπουλο, ο οποίος ανέπτυξε και το ιστορικό της επετείου.

Παρέστησαν μεταξύ άλλων και προσφώνησαν το ακροατήριο ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Σύδνεϋ, κ. Βασίλειος Τόλιος, ο Φιλελεύθερος γερουσιαστής και υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. David Clarke και η Εργατική γερουσιαστής και σκιώδης υπουργός, Σοφία Κότση. Στις προσφωνήσεις τους αναφέρθηκαν στην σημασία της επετείου, ειδικά για τον Αυστραλιώτη Ελληνισμό και εξήραν τόσο τον φορέα όσο και την συντονιστική επιτροπή διοργάνωσης των εκδηλώσεων.

Ανάμεσα στους άλλους επισήμους ήταν και οι: Αιδ. πατέρας Νικόλαος Τσουλουκίδης, κ. Χάρης Δανάλης (πρόεδρος Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ουαλίας), κ. Γιώργος Βελής (από το Αυστ. Ελλ. Συμβούλιο ΝΝΟ), οι ευρισκόμενοι στην Αυστραλία αυτή την περίοδο, Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων, κ. Σεραφείμ και Δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Θεόδωρος Κουκούλης, ο κ. Γιώργος Βάρδας (από τον Σύλλογο των Κυθηρίων), οι κυρίες Μαρίνα Ευθυμίου και Κάθυ Στογιάνοβιτς (από το Λύκειο των Ελληνίδων), ο κ. Παναγιώτης Παπουλίδης (από την Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας), ο κ. Δημήτριος Κουκλίδης (από τον «Ποντοξενητέα»), ο κ. Τομ Χριστόπουλος (από την Τράπεζα Κύπρου- Αυστραλίας), και πολλοί άλλοι.

%d bloggers like this: